Aktivni projekt | Ruralni promet

Autoput - VC Koridor – Republika Bosna i Hercegovina - LOT 5

Aktivni projekt | Ruralni promet

Autoput - VC Koridor – Republika Bosna i Hercegovina - LOT 3

Aktivni projekt | Ruralni promet

Autoput -  VC Koridor – Republika Bosna i Hercegovina – LOT 6

Aktivni projekt | Prometni objekt

VC Koridor – Republika Bosna i Hercegovina

Prometna Studija grada Dubrovnika

PDFIspisE-mail

Prometni sustav Grada Dubrovnika u lošoj je korelaciji s pojmom Dubrovnika kao svjetske destinacije. Zahtjev Grada da se izradi nova prometna studija prepoznao je nerazmjer između vrijednosti grada i njegovog prometnog sustava. Prometna studija koja u nastavku promatra integralni transport Grada Dubrovnika bazirana na suvremenoj metodologiji trebala bi prikazati sliku ugodnog prometa u gradu u bliskoj i dalekoj budućnosti.

Zadatak studije

Analiza postojeće prostorno-planske dokumentacije, studija i projekata vezanih za prometni sustav:

 • Analiza geoprometnog položaja Grada Dubrovnika
 • Analiza zatečenog stanja prometnog sustava
 • Analiza stanja sigurnosti prometa na području Grada
 • Parkirališta
 • Javni promet 
 • Ostali oblici cestovnog prometa
 • Opskrba
 • Analiza drugih vidova prometa
 • Analiza današnjeg stanja uzročnosti (generiranja) prometnih kretanja 

Ciljevi studije

 • Dimenzionirati prometne koridore i smjerove (posebno glavne), odrediti poprečne profile prometnica s oznakama smjerova kretanja vozila, te utvrditi prostorne mogućnosti za izgradnju koridora za osobe smanjene pokretljivosti, zelenih površina ili biciklističkih staza;
 • Dati smjernice za projektiranje izgradnje i uređenja raskrižja te načina upravljanja prometom na njima;
 • Odrediti dinamiku rekonstrukcije i izgradnje glavnih prometnica;
 • Odrediti optimalni način organizacije parkiranja vozila (predložiti odnose broja parkirnih mjesta u garažama, na javnim parkiralištima i parkiralištima uz poslovne objekte);
 • Odrediti konačnu lokaciju prigradskog i međugradskog autobusnog kolodvora;
 • Odrediti lokacije za parkiranje turističkih autobusa;
 • Odrediti novu lokaciju benzinske pumpe;
 • Odrediti optimalne trase za povezivanje Luke Gruž s povijesnom jezgrom grada;
 • Odrediti optimalni način za povezivanje istočnog i zapadnog dijela Grada na način da se rastereti prometnica Ploče – Pile;
 • Ocijeniti opravdanost izgradnje novih parkirališnih i garažnih kapaciteta (posebno u sklopu novih poslovnih objekata) u neposrednoj blizini povijesne jezgre i posljedice koje bi takva izgradnja imala na opterećenje mreže prometnica u tom području;
 • Odrediti pravce za povezivanje gradskih i turističkih izvorišnih/ciljnih područja i zračne luke; 
 • Odrediti pravce važnijih pješačkih koridora ili novih pješačkih zona (imajući u vidu mogućnosti i karakteristike prostora po kome bi se trebali kretati pješaci );
 • Predložiti način opskrbe prodavaonica i poslovnih objekata smještenih uz prometnice, a posebno u pješačkim zonama;
 • Predložiti alternativne vidove kretanja na nekim dionicama (pokretne stepenice i sl.);
 • Predložiti potrebne izmjene prostorno-planske dokumentacije;
 • Predložiti nove normative za potrebni broj parkirališnih mjesta za poslovne i stambene objekte (npr. hotele, restorane, kafiće, ambulante, ordinacije i sl.)

Rješenja buduće prometne mreže temelje se na prometnom modelu. U tom smislu se postavio prometni model postojeće prometne mreže na području Grada Dubrovnika, na osnovi postojećih i mjerenih podataka o prometu i stanovništvu koje generira putovanja na toj i na budućoj prometnoj mreži.

Studija se temelji na prikupljanju i analizi relevantne prometno-tehničke dokumentacije koja obraduje prometne sustave na širem području Grada (cestovni, zračni, pomorski). Analizom prostorno-planske dokumentacije utvrđuju se eventualna odstupanja ili neusklađenosti u pojedinim segmentima. Obuhvat studije čini administrativno područje Grada Dubrovnika.

U okviru studije analizirana je i obrađena slijedeća problematika:

 • prikupljena je i analizirana relevantna prometno-tehnička dokumentacija, utvrđena su eventualna odstupanja ili neusklađenosti u pojedinim segmentima,
 • sistematizirani su raspoloživi podaci o prometnom opterećenju i provedena dodatna mjerenja, te
 • prognoziran promet i prometni tokovi u planskom razdoblju.

Na temelju prethodnih prometnih i prostornih analiza i prognoza predložena je mreža državnih, glavnih gradskih i gradskih cestovnih prometnica. U sferi javnog prometa korišten je postojeći autobusni sustavi Libertasa, te predložen novi gradski tračnički sustav tipa lakog metroa sa spojem na Zračnu luku Dubrovnik. Koncepcijski je definirana povezanost i međuovisnost na pojedinim razinama predloženih prometnih sustava.

Izrađeni su grafički prilozi predloženih rješenja prometnih sustava na području istraživanja, te su Studijom predložene etape realizacije cjelokupnog prometnog sustava tako da se međusobno uklapaju u konačno rješenje.

Predložena realizacija planiranog programa integralnog prometnog sustava, kao i pojedinih podsustava, obuhvaća slijedeća vremenska razdoblja:

 • etapa do 2016. godine
 • etapa od 2016. do 2021. godine
 • etapa od 2021. do 2031. Godine

Izvor: Prometna studija Grada Dubrovnika 2012.

Poveznice:

Video snimka računalne simulacije

Video prezentacija studije Grada Dubrovnika - 1 - dio

Video prezentacija studije Grada dubovnika - 2 - dio

Iz medija

BROŠURA

Brošura

KONTAKT

PROMEL PROJEKT d.o.o.

 • Budmanijeva 5, 10 000 Zagreb
 • Mail: promel@promel.hr
 • Tel: +385 1 60 60 900
 • Fax: + 385 1 60 60 901